Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.25/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μέλη και συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 του Π.Δ.270/81, για το έτος 2015

ΑΡ.25/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μέλη και συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 του Π.Δ.270/81, για το έτος 2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)