Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.26/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσής του

ΑΡ.26/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσής του

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)