Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.30/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες, προς αντιμετώπιση επιεγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν σχετικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015

ΑΡ.30/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως δύο (2) μήνες, προς αντιμετώπιση επιεγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν σχετικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)