Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.33/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση ανάθεσης κατά αποκλειστικότητα της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, για το έτος 2015

ΑΡ.33/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση ανάθεσης κατά αποκλειστικότητα της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, για το έτος 2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)