Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν 로직웍스 5. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές κια κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν 디졸브 다운로드. 4412/2016 του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” με προϋπολογισμό 214.836,23 € + 51.560,69 € =266.396,92 (ΦΠΑ 24%) 다운로드.

Add a comment

You must be logged in to comment.