Δήμος Χαλκηδόνος


«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 523.000,00 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/12/2018, ημέρα Παρασκευη και ώρα 10:00 π.μ. 

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

04. ΤΕΥΔ

05. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡOYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

06.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)