Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. Χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Κουφαλίων

  Με την υπ. αρ.  52/2019 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος, αποφασίσθηκε η χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού  Σταδίου Κουφαλίων (στίβος – γήπεδο ποδοσφαίρου), διάρκειας τεσσάρων μηνών .

  52_2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 2. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
  Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/11/2018.

  Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2018 έως 30/11/2018 (ΑΔΑ: Ω43ΠΩΗ2-ΑΗΨ)

 3. «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων»

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό (με έγγραφη διαδικασία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων».
  Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 42.000,00 Ευρώ.
  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 06/11/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ..

  02.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

  01.ΔΙΑΥΓΕΙΑ +ΚΗΜΔΗΣ +ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΚΗΜΔΗΣ)_signed

  8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ_signed

  7.ΕΣΥ_signed

  6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

  5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

  03.ΤΕΥΔ_signed

  03.ΤΕΥΔ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)