Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων»

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό (με έγγραφη διαδικασία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων».
  Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 42.000,00 Ευρώ.
  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 06/11/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ..

  02.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

  01.ΔΙΑΥΓΕΙΑ +ΚΗΜΔΗΣ +ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΚΗΜΔΗΣ)_signed

  8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ_signed

  7.ΕΣΥ_signed

  6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

  5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

  03.ΤΕΥΔ_signed

  03.ΤΕΥΔ

 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στη χορήγηση αδειών λειτουργίας για τις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις:

  1. Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
  2. Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων
  3. Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκηδόνας

  AΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΥΦΑΛΙΑ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

   


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)