Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1811005717)

  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Κ.Μ. ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά”.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1811005717).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών ορίζεται η 31-12-2019 & ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης η 03-02-2020.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 2. Δημοσιοποίηση Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1908163924

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου έργου “Αποχετευτικά δίκτυα & ΕΕΛ οικισμών Προχώματος, Καστανά, Ακροποτάμου του Δήμου Χαλκηδόνος Π.Ε. Θεσσαλονίκης” στο με αρ. 35α αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ακροποτάμου για ισοδύναμο πληθυσμό 3.000 κατοίκων. Φορέας υλοποίησης του έργου: “ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ”

   

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1908163924).

   

  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπισής τους καθώς και της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 13-01-2020.

   

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 3. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €

  Σας ενημερώνουμε οτι: Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (Αρ. Μελέτης: 195/2018 ). Η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του Δ. Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ . Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27.11.2019 και ώρα 08:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης), μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών...
 4. Δημοσιοποίηση Μ.Π.Ε.

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2,994 MW” της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 134 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μπαλαίικα , Τ.Κ. Ξηροχωρίου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1905091821).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών ορίζεται η 29-11-2019.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134

 5. Δημοσιοποίηση Μ.Π.Ε.

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2,495 MW” της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 40 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μπαλαίικα , Τ.Κ. Ξηροχωρίου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1904090220).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών ορίζεται η 29-11-2019.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40

 6. Εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, προκειμένου να υπογράφει με εντολή του, ιδιοχείρως και ψηφιακά, έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση με αριθμό 326-02/09/2019 (ΑΔΑ ΩΨΨΡΩΗ2-ΨΦ5), η οποία επισυνάπτεται της παρούσας ανακοίνωσης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 326.2019

 7. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

  Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019,

  Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά

  Β) Τεχνική Προσφορά:

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ΚΗΜΔΗΣ 105-2019

 8. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

  Σας ενημερώνουμε οτι: 1.Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων  χώρων και λοιπές δράσεις », προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (185.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.) (αρ. μελέτης: 97/21018). Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 185.200,00 € και με το ποσό των 44.800,00 € από Ιδίους Πόρους και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος . 2.Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω...
 9. ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΚ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσαλονίκης, προτίθεται να εφαρμόσει απαρέγκλιτα της Διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες παράνομων σταθμεύσεων (σε πεζοδρόμια, πλατείες, ράμπες, ειδικούς χώρους στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.).

  Ημερομηνία Έναρξης εφαρμογής του ως άνω σχεδίου ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2019.

 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

   

 11. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος».

  Σας ενημερώνουμε οτι: Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» συνολικού προϋπολογισμού 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) (Αρ. Μελέτης: 125/2017). Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ) και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπήπου ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω...
 12. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

  1.Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων  χώρων και λοιπές δράσεις », προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (185.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.) (αρ. μελέτης: 97/21018). Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 185.200,00 € και με το ποσό των 44.800,00 € από Ιδίους Πόρους και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος . 2.Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)