Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. 13 Απριλίου 2017 - Ανακοίνωση ΔΕΥΑΧ για τα Σαββατοκύριακα & τις ημέρες των αργιών

  ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ,

  ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ
  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
  ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΓΙΩΝ
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2310 702800

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
  ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 2. 9 Μαρτίου 2017 - Πρόσκληση για υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία του γιατρού εργασίας στο Δήμο Χαλκηδόνος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Τηλ.: 2391330126 Fax:2391330130 Κουφάλια, 08/03/2017 Αριθμ. Πρωτ. 3248                   ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο     ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ   Ο Δήμος Χαλκηδόνος , για την κάλυψη των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/2006) και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 2010), και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.330,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %)...
 3. 7 Μαρτίου 2017 - Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 77 δάφνινων στεφανιών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Πληρ: Γκαντσίδου Δήμητρα Τηλ.: 2391330131 – 126 Fax:2391330130 Κουφάλια, 07/03/2017 Αριθμ. Πρωτ. 3161 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ. Ο Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας εβδομήντα επτά (77) δάφνινων στεφανιών κατάθεσης σε εκδηλώσεις-επετείους, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.909,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, εντός τεσσάρων (4) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας ανάρτησης, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ μέχρι και τις 10/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών του Δήμου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου στα Κουφάλια. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει αμέσως μετά την υποβολή προσφοράς να προσκομίσουν και τα ακόλουθα απαραίτητα έγγραφα: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. β) Φορολογική ενημερότητα γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο...
 4. 13 Ιανουαρίου 2017 - Επιφυλακή προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ανακοινώνεται ότι μετά την υπ’ αριθμ. 0134/2017 Απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με ΑΔΑ ΨΟ18ΟΚ6Ρ-ΖΕΓ, το προσωπικό της Υπηρεσίας, Τεχνικό και Διοικητικό τίθεται σε επιφυλακή για το  Σαββατοκύριακο 14 & 15 Ιανουαρίου 2017, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στα δίκτυα ύδρευσης μετά τα έντονα καιρικά  φαινόμενα που προϋπήρξαν.

  Τηλ. Επικοινωνίας : 2310 702904 & 2310 702800

   

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)