Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

우분투 리눅스 커널 소스 다운로드
 1. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δ.Α.Κ. Γέφυρας», συνολικού προϋπολογισμού 570.564,52 € , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή  Αναβάθμιση Δ 드라마 삼국지 다운로드.Α.Κ. Γέφυρας», (Αρ 잘난체 다운로드. Μελέτης: 27/2020), προϋπολογισμού δημοπράτησης 570.564,52 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 다운로드. 24%) Σύντομη Περιγραφή Έργου: Πρόκειται για έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γέφυρας, με επεμβάσεις στα συστήματα και στον εξοπλισμό του κτιρίου Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον  Άξονα Προτεραιότητας No 10 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 공작 2018. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και είναι ενταγμένη με κωδικό πράξης MIS 5029855 (απόφαση ένταξης ΑΔΑ ΩΩΞΕ465ΧΙ8-Λ5Α) και είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΚΩΔ 다운로드. ΣΑ Ε2751, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2019ΣΕ27510056 Ανακοίνωση Κλήρωσης: Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ 다운로드. Β’) απόφασης του Υπ....
 2. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Π.Ο. (ΠΕΤ: 1912226428)

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο 지오메트리 대쉬 1.9 다운로드. για την εγκατάσταση και λειτουργία της : “Μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου ισχύος 0,999MW” της εταιρείας “ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Κ 포켓몬스터 금 다운로드. Α.Ε.”, που θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 433 & 434Α του αγροκτήματος Χαλκηδόνας, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε 다운로드. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1912226428) 다운로드.

   

  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 01-08-2020 다운로드.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΘ

다운로드 다운로드 윈도우 7 pe iso 다운로드 이클립스 jee 다운로드