Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.

  Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου, για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.του Δήμου Χαλκηδόνος,για την “Ίδρυση νέων κοιμητηρίων στη Δ.Κ. Προχώματος (οικισμός Προχώματος), του Δήμου Χαλκηδόνος & Έγκριση Απόστασης.

  Κατά της συνημμένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό Π.ΕΝ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.

  έγκριση περ. προελεγχου κοιμητήριαΑΔΑ ΩΗ5ΝΟΡ1Υ-6Ω7-1

 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Τηλ.: 2391330126, 131 Κουφάλια, 29/3/2019 Αριθμ. Πρωτ. 4.653                   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο               Κοιν.: Ιατρικό Σύλλογο Ν. Θεσσαλονίκης     ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περιπτ. 31 της παρ.1 του άρθρου 2, της παρ.7 του άρθρου 38 και του άρθρου 118. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016). Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με...
 3. Χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Κουφαλίων

  Με την υπ. αρ.  52/2019 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος, αποφασίσθηκε η χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού  Σταδίου Κουφαλίων (στίβος – γήπεδο ποδοσφαίρου), διάρκειας τεσσάρων μηνών .

  52_2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 4. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
  Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/11/2018.

  Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2018 έως 30/11/2018 (ΑΔΑ: Ω43ΠΩΗ2-ΑΗΨ)


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)