Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. Επικαιροποίηση καταλόγου υπαλλήλων ΜΗ.Μ.Ε.Δ. Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2020

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.για το έτος 2020, βάσει της Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017

  Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται ο κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου που συγκροτούν το εν λόγω Μητρώο

  Επικαιροποίηση Μη.Μ.Ε.Δ. Δήμου Χαλκηδονος 2020_signed

 2. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος διακηρύσσει: Δημόσιο Ανοικτό Ηελκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου  Χαλκηδόνος», O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) . Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 86779 Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.7323.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 21/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Oi φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία...
 3. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 1906116429)

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2,52 MW” της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 102Α-3 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Ξηροχωρίου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

   

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr (ΠΕΤ: 1906116429).

   

  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 03-02-2020.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)