Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

  Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019,

  Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά

  Β) Τεχνική Προσφορά:

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ΚΗΜΔΗΣ 105-2019

 2. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

  Σας ενημερώνουμε οτι: 1.Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων  χώρων και λοιπές δράσεις », προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (185.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.) (αρ. μελέτης: 97/21018). Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 185.200,00 € και με το ποσό των 44.800,00 € από Ιδίους Πόρους και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος . 2.Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω...
 3. ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΚ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσαλονίκης, προτίθεται να εφαρμόσει απαρέγκλιτα της Διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες παράνομων σταθμεύσεων (σε πεζοδρόμια, πλατείες, ράμπες, ειδικούς χώρους στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.).

  Ημερομηνία Έναρξης εφαρμογής του ως άνω σχεδίου ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2019.

 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

   

 5. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος».

  Σας ενημερώνουμε οτι: Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» συνολικού προϋπολογισμού 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) (Αρ. Μελέτης: 125/2017). Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ) και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπήπου ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω...
 6. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

  1.Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων  χώρων και λοιπές δράσεις », προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (185.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.) (αρ. μελέτης: 97/21018). Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 185.200,00 € και με το ποσό των 44.800,00 € από Ιδίους Πόρους και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος . 2.Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα...
 7. Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.

  Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου, για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.του Δήμου Χαλκηδόνος,για την “Ίδρυση νέων κοιμητηρίων στη Δ.Κ. Προχώματος (οικισμός Προχώματος), του Δήμου Χαλκηδόνος & Έγκριση Απόστασης.

  Κατά της συνημμένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό Π.ΕΝ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.

  έγκριση περ. προελεγχου κοιμητήριαΑΔΑ ΩΗ5ΝΟΡ1Υ-6Ω7-1

 8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Τηλ.: 2391330126, 131 Κουφάλια, 29/3/2019 Αριθμ. Πρωτ. 4.653                   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο               Κοιν.: Ιατρικό Σύλλογο Ν. Θεσσαλονίκης     ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περιπτ. 31 της παρ.1 του άρθρου 2, της παρ.7 του άρθρου 38 και του άρθρου 118. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016). Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με...
 9. Χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Κουφαλίων

  Με την υπ. αρ.  52/2019 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος, αποφασίσθηκε η χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού  Σταδίου Κουφαλίων (στίβος – γήπεδο ποδοσφαίρου), διάρκειας τεσσάρων μηνών .

  52_2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 10. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
  Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/11/2018.

  Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2018 έως 30/11/2018 (ΑΔΑ: Ω43ΠΩΗ2-ΑΗΨ)


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)