Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

 1. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό Προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κερκίδων με πλαστικά καθίσματα σε γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Χαλκηδόνος»

  ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό Προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών
  κερκίδων με πλαστικά καθίσματα σε γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Χαλκηδόνος»
  6596-18_signed

 2. Δημοσίευση Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) Δήμου Χαλκηδόνος.

  Σας ενημερώνουμε ότι ο Δ. Χαλκηδόνος προχώρησε στην κατάρτιση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ., βάσει της Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017 , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017.Η λειτουργία του Μητρώου τίθεται σε ισχύ για όλους τους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν από τη δημοσίευση του παρόντος και στο εξής.

  Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται ο κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου που συγκροτούν το εν λόγω Μητρώο.

  ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 3. Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιανουάριο 2018 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

  Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)