Δήμος Χαλκηδόνος


Γραφείο Ληξιαρχείου

Τηρεί και ενημερώνει συνεχώς αρχεία στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ 다운로드. βαφτίσεις, διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος κλπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες 몬스터헌터 3rd.

  • Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
  • Εκδίδει αντίγραφα αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών 다운로드.
  • Ενημερώνει περιοδικά τις κρατικές υπηρεσίες (π.χ. ΕΣΥΕ) για τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην περιφέρεια του Δήμου 다운로드.
  • Ενημερώνει το γραφείο Δημοτικής αστικής κατάστασης και τα αντίστοιχα τμήματα άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά 다운로드.
  • Συνεργάζεται με ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί 다운로드.
  • Γενικά ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία «περί ληξιαρχικών πράξεων»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)