Δήμος Χαλκηδόνος


Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης-Αρχείο

Τηρεί τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων. Διανέμει τα έγραφα στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.

  • Τηρεί τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων από το Δήμο εγγράφων. Διεκπεραιώνει αποστέλλει τα έγγραφα αυτά στους αποδέκτες.
  • Τηρεί ενεργό και ιστορικά αρχεία εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τηρεί το γενικό αρχείο του Δήμου.
  • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες. Χειρίζεται το μηχανογραφικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του τμήματος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)