Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Μαϊου 2018

히트맨2 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 다운로드.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018 έως 31/05/2018 다운로드.

Εκτέλεση Π/Υ Μαϊου 2018

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)