Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθ 다운로드. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 위닝일레븐 2017 다운로드.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/11/2018 메뉴판양식.

Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2018 έως 30/11/2018 (ΑΔΑ: Ω43ΠΩΗ2-ΑΗΨ)

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)