Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2019

2019년 달력 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 경력증명서 양식.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2019 έως 31/01/2019 다운로드.

Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2019 έως 31/1/2019  (ΑΔΑ: ΩΨ6ΩΗ2-41Τ)

Add a comment

You must be logged in to comment.