Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2019

Σύμφωνα με το άρθ 다운로드. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 오르막길 다운로드.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2019 έως 31/08/2019 다운로드.

Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2019 έως 31/08/2019  (ΑΔΑ: ΩΑΑ4ΩΗ2-ΘΦ2)

Add a comment

You must be logged in to comment.