Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 다운로드.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2019 έως 30/09/2019 다운로드.

Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2019 έως 30/09/2019  (ΑΔΑ:7Ζ85ΩΗ2-4ΧΥ )

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)