Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020

왕좌의게임 시즌8 6화 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 다운로드.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/07/2020 다운로드.

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A02%CE%A9%CE%972-90%CE%96?inline=true

Add a comment

You must be logged in to comment.