Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017

안철수 바이러스 백신 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα 후채조적찬란시대 다운로드.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Σεπτέμβριο 2017:

Εκτέλεση Προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017

다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)