Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Σεπτέμβριο 2017:

Εκτέλεση Προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)