Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2017

원더보이 인 몬스터랜드 다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014, δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Οκτώβριο 2017 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου 다운로드.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2017

김장훈 불법

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)