Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) Δήμου Χαλκηδόνος.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δ. Χαλκηδόνος προχώρησε στην κατάρτιση του ΜΗ.Μ.Ε.Δ., βάσει της Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017 , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017.Η λειτουργία του Μητρώου τίθεται σε ισχύ για όλους τους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν από τη δημοσίευση του παρόντος και στο εξής.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζεται ο κατάλογος με τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου που συγκροτούν το εν λόγω Μητρώο.

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)