Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος».

Σας ενημερώνουμε οτι:

  1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» συνολικού προϋπολογισμού 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) (Αρ 다운로드. Μελέτης: 125/2017).

Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ) και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων 다운로드.

  1. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ 네이버 서식. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπήπου ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε 다운로드. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 다운로드. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr,  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ 다운로드. Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης).

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις 유플레이 런처 다운로드.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Χαλκηδόνος: http://dimos-chalkidonos.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www 네이트온메신저.ggde.gr

519E~1

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)