Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος».

Σας ενημερώνουμε οτι:

  1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» συνολικού προϋπολογισμού 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) (Αρ. Μελέτης: 125/2017).

Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ) και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων.

  1. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπήπου ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr,  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης).

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Χαλκηδόνος: http://dimos-chalkidonos.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

519E~1

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)