Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.

Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου, για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.του Δήμου Χαλκηδόνος,για την “Ίδρυση νέων κοιμητηρίων στη Δ.Κ. Προχώματος (οικισμός Προχώματος), του Δήμου Χαλκηδόνος & Έγκριση Απόστασης.

Κατά της συνημμένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό Π.ΕΝ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.

έγκριση περ. προελεγχου κοιμητήριαΑΔΑ ΩΗ5ΝΟΡ1Υ-6Ω7-1

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)