Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

deyax

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 

Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα που προέρχονται από:

 • Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80%  επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (αρ.10 παρ.1 εδ.α΄και 11 Ν.1069/80)
 • Η επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (αρ.10 παρ.1 εδ.ια΄ και 13 Ν.1069/80) 후레쉬 라이트 다운로드.
 • Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (αρ.10 παρ.1 εδ.δ’ και 15 Ν.1069/80)
 • Το τέλος χρήσης υπονόμων (αρ.10 παρ.1 εδ.στ’ Ν.1069/80)
 • Η αξία του ύδατος που καταναλώνεται (αρ.10 παρ.1 εδ.ζ’ Ν.1069/80)
 • Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (αρ.10 παρ.1 εδ.η’  Ν.1069/80)
 • Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεως αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (αρ.10 παρ.1 εδ.θ’ και 15 Ν.1069/80)
 • Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων  (αρ.10 παρ.1 εδ.ι΄ Ν.1069/80)
 • Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (αρ.10 παρ.1 εδ.ιβ΄ Ν.1069/80)
 • Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (αρ.10 παρ.1 εδ.ιγ΄Ν.1069/80)
 • Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν.1069/80 όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.13 του Ν.2307/95 καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος 윈도우10 rs2 iso 다운로드.
 • Κάθε άλλο έσοδο που τυχόν θα προβλεφθεί με νεότερο νόμο που αντικαθιστά ή τροποποιεί τον Ν.1069/80 다운로드.
 • Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του κανονισμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού 다운로드.

 

Σκοπός της νέας ενιαίας  επιχείρησης παραμένει η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στους κατοίκους του διευρυμένου Δήμου pl sql developer download.

 

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)