Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήμαρχος
ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,Χωροταξίας & Δ.Ε. Χαλκηδόνος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού,Κοινωνικής Μέριμνας,Παιδείας & Δ.Ε. Κουφαλίων
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,Πρασίνου,Περιβάλλοντος & Δ.Ε naver 비디오. Αγίου Αθανασίου
ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,Αθλητισμού,Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού
ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος Τοπικής Επιχειρηματικότητας,Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Γενική Γραμματέας
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  Δημοτική Σύμβουλος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ-ΚΩΤΟΥΛΑ ΘΕΑΝΩ Δημοτική Σύμβουλος
ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δημοτική Σύμβουλος
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Δημοτική Σύμβουλος
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ    Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ   Δημοτική Σύμβουλος
ΠΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ   Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΤΣΩΚΟΥ ΧΡΥΣΗ Δημοτική Σύμβουλος
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

 

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

 1. Το δημοτικό συμβούλιο  αποφασίζει για όλα τα θέμα- τα που αφορούν το δήμο, εκτός  από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου  στην  αρμοδιότητα του δημάρχου  ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο  μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο  εκφράζει τις  θέσεις  του σε θέματα  τοπικού  ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές  ή αρμόδια όργανα  ζητούν  τη γνώμη του 다운로드.
 3. Ορίζει  τους  φόρους,  τα τέλη,  τα δικαιώματα και τις εισφορές.
 4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών  του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον  πρότυπο κανονισμό  του  άρθρου 67 του  παρόντος.
 5. Αν δεν  έχει  θεσπισθεί  κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει  ο εν λόγω  πρότυπος κανονισμός.
 6. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι  την εγκατάσταση των νέων δημοτικών  αρχών, το δημοτικό συμβούλιο  αποφασίζει μόνο για θέματα  που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις  εξαιρετικά επείγουσας  και απρόβλεπτης ανάγκης 다운로드.
 7. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή  του να μεταβιβάζει στην  επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές  του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

 1. Το δημοτικό συμβούλιο  συνεδριάζει ύστερα  από πρόσκληση  του προέδρου  τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
 2. Ο πρόεδρος  καλεί  επίσης  το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή  πρόσκληση,  στην  οποία αναφέρονται τα θέματα  της  ημερήσιας διάταξης, όποτε  το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα  τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του  συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο  των συμβούλων της μειοψηφίας 다운로드. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις  απαιτείται γραπτή αίτηση,  στην οποία αναφέρονται τα θέμα- τα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις  δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα  για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες,  αφότου εκδόθηκε απορριπτική  απόφαση  του συμβουλίου, εκτός  εάν  γίνεται επίκληση  νεότερων στοιχείων.Αν κατά τον υπολογισμό του ενός  τρίτου  (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός,  τότε ο αριθμός  αυτός  στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση  μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).Αν το συμβούλιο δεν  προσκληθεί  το αργότερο μέχρι την έκτη  ημέρα από την υποβολή της αίτησης,  συνέρχεται  ύστερα  από πρόσκληση  εκείνων που υπέβαλαν  την αίτηση  και αποφασίζει για τα θέματα,  για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
 3. Αν ο πρόεδρος  παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές  να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία  και σε περίπτωση υποτροπής  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα  με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος 또봇 극장판 다운로드.
 4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση  επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις  (3) τουλάχιστον πλήρεις  ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση  των δημοτικών  αρχών να δηλώσει  στον  πρόεδρο του  δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει  με την ίδια δήλωση  αντίκλητο στην  έδρα του  δήμου,  στον  οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει  με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή  του,  πρόσφορο  μέσο  για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του δήμου.
 5. Σε κατεπείγουσες  περιπτώσεις, η πρόσκληση  αυτή μπορεί να επιδοθεί  ή να γνωστοποιηθεί την  ημέρα  της συνεδρίασης exact audio copy. Στην πρόσκληση  πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει  κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο  αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 6. Στις  συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος,  αλλιώς  η συνεδρίαση είναι  άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις  συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα  να εκφράζει τις απόψεις  του κατά προτεραιότητα 다운로드. Όταν  ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν  στερείται του δικαιώματος της  ψήφου κατά  τη λήψη  αποφάσεων  από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν το λόγο,  εκτός  του δημάρχου  και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές  ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους  στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον  ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν  να τοποθετηθούν ανά θέμα 제주 명조 다운로드. Με τον  κανονισμό λειτουργίας του  δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί  για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
 7. Ο πρόεδρος  καταρτίζει την ημερήσια  διάταξη. Στην ημερήσια  διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα  που προτείνει ο δήμαρχος,  η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει  δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου  ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής  παράταξης και χωρίς συζήτηση,  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού  των μελών  του,  ότι ένα  θέμα  το οποίο δεν  είναι  γραμμένο στην  ημερήσια διάταξη είναι  κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση  γι’ αυτό  με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη  της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης.  Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής 다운로드.
 8. Στις  συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι  των τοπικών και δημοτικών  κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής  κοινότητας όταν στην ημερήσια  διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα,  που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα  αυτά, τα ανωτέρω  πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.
 9. Με  προεδρικό  διάταγμα, που εκδίδεται μετά  από πρόταση του Υπουργού  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά  από πρόταση  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του  δημοτικού συμβουλίου,  ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 다운로드.
 10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός  της  έδρας  του,  στις  τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ύστερα  από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.

 

Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι  έχουν  υποχρέωση να μετέχουν σε όλες  τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους  αναθέτει νόμιμα  το συμβούλιο.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του  συμφέροντος του  συνόλου των δημοτών.
 3. Σε  σύμβουλο   που απουσιάζει αδικαιολόγητα  σε τρεις  (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του  άρθρου  234 του  παρόντος, η πειθαρχική  ποινή της αργίας  και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική  ποινή της έκπτωσης.  Σύμβουλος, που επιθυμεί  να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τις  τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει  τη σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.
 4. Σε σύμβουλο  που δεν εκτελεί τις  υποχρεώσεις του για διάστημα  που υπερβαίνει τους τρεις  (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια  του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα  με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος,  η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 5. Ο πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται  να ενημερώνει γραπτώς  τον  Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας  συμβούλου σε τρεις  συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων  συμβούλου για διάστημα  μεγαλύτερο από τρεις  (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη  αυτής  της  υποχρέωσης  από τον  πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.