Δήμος Χαλκηδόνος


Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2017

다운로드

Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα adobe creative cloud 앱 다운로드.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύουμε την κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκηδόνος για το μήνα Ιούνιο 2017

Εκτέλεση 6ος 2017

더 재킷 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)