Δήμος Χαλκηδόνος


Διαγωνισμός: “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τρία (3) έτη”

다운로드

01. Μελέτη 76-2019

02 산타25 다운로드. ΕΕ 2019-OJS243-597492-el

03. Προκήρυξη_517-18675_19-12-2019

04 살인의 추억 다운로드. Διακήρυξη 18676_19-12-2019

05. espd-request-final

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)