Δήμος Χαλκηδόνος


Διαγωνισμός για τη μίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2019-2020”, Π/Υ 199.277,92 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής (χαµηλότερης τιµής) για την “µίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2019-2020”, προϋπολογιζόµενης δαπάνης εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (199.277,92) µε ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/03/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής  προσφορών: Δευτέρα 15/04/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ 2019-2020

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)