Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη για: <<Σύμβαση μελετών και παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το Ν.4412/2016>>.

1 – Περίληψη διακήρυξης ΤΣ 2- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΑΔΕΝΔΡΟΥ 3- Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τ.Σ.Χαλκ-Αδε%B 4- Τεχνικά Δεδομένα Τ.Σ. χαλκ-Αδεν 5- Προεκτιμώμενη Αμοιβή_Τ.Σ. Χαλκ-Αδε% 7 – ΤΕΥΔ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)