Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος διακηρύσσει:

Δημόσιο Ανοικτό Ηελκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 다운로드. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου  Χαλκηδόνος»,

O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) 고급수학.

Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 86779

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α 다운로드. 30.7323.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 다운로드.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 21/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 다운로드.

Oi φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 다운로드.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

peri 다운로드. diakirixi_signed

ΤΕΧ. ΕΚΘΕΣΗ Κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

06.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

07.ΕΣΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ_signed

ΣΑΥ_signed

ΤΕΥΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___041219-2_signed

ΦΑΥ_signed

Add a comment

You must be logged in to comment.