Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 515.881,35 € (Αρ. Μελέτης 125/2017)

Ο Δήμος Χαλκηδόνος διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. ( α/α  διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 81393).

 Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Δήμο Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_signed

ΚΗΜΔΗΣ + ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed

03-04.ΤΕΥΔ_signed

05.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_signed

07.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

08. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

09.ΕΣΥ_signed

10. ΣΑΥ_signed

11.ΦΑΥ_signed12.ΣΧΕΔ. ΨΗΦΙΑΚΑ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)