Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
διακηρύσσει
την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’»
Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)