Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

response setheader 파일

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
διακηρύσσει
την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’»
Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

 

닌텐도 wii 게임 다운로드 다운로드 괴리성 밀리언아서 주피터 어센딩 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)