Δήμος Χαλκηδόνος


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν 다운로드. 4412/2016, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν 다운로드. 4412/2016 του έργου “Συντήρηση σχολικών
κτηρίων έτους 2018” με προϋπολογισμό 350.351,57 € + 84.084,38 € =434.435,95 (ΦΠΑ 24%) 다운로드.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)