Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. Διαγωνισμός για τη μίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2019-2020”, Π/Υ 199.277,92 ευρώ με ΦΠΑ 24%

  Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής (χαµηλότερης τιµής) για την “µίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2019-2020”, προϋπολογιζόµενης δαπάνης εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (199.277,92) µε ΦΠΑ 24%.
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/03/2019

  Ημερομηνία λήξης υποβολής  προσφορών: Δευτέρα 15/04/2019

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΜΕΛΕΤΗ

  ΤΕΥΔ 2019-2020


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)