Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” με προϋπολογισμό 185.483,87 € + 44.516,13 € =230.000,00 (ΦΠΑ 24%).

   

   

 2. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

  Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019,

  Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά

  Β) Τεχνική Προσφορά:

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ΚΗΜΔΗΣ 105-2019

 3. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 515.881,35 € (Αρ. Μελέτης 125/2017)

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) .

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. ( α/α  διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 81393).

   Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Δήμο Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων.

  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 4. Διαγωνισμός για τη μίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2019-2020”, Π/Υ 199.277,92 ευρώ με ΦΠΑ 24%

  Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής (χαµηλότερης τιµής) για την “µίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2019-2020”, προϋπολογιζόµενης δαπάνης εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (199.277,92) µε ΦΠΑ 24%.
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/03/2019

  Ημερομηνία λήξης υποβολής  προσφορών: Δευτέρα 15/04/2019

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΜΕΛΕΤΗ

  ΤΕΥΔ 2019-2020


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)