Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας»

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας».

  Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 523.000,00 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

  Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/12/2018, ημέρα Παρασκευη και ώρα 10:00 π.μ. 

  01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  02. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  03.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  04. ΤΕΥΔ

  05. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡOYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

  06.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

  ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

 2. «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων»

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό (με έγγραφη διαδικασία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων».
  Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 42.000,00 Ευρώ.
  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 06/11/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ..

  02.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

  01.ΔΙΑΥΓΕΙΑ +ΚΗΜΔΗΣ +ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΚΗΜΔΗΣ)_signed

  8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ_signed

  7.ΕΣΥ_signed

  6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

  5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

  03.ΤΕΥΔ_signed

  03.ΤΕΥΔ

 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  O ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός
  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που
  εδρεύει στα Κουφάλια

 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018
  για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο
  σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
  δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
  Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, που εδρεύει στα Κουφάλια

   

 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος

 6. Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  διακηρύσσει
  την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’»
  Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

   

 7. Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Κολυμβητήριο

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος.

   

 8. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

  Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές κια κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” με προϋπολογισμό 214.836,23 € + 51.560,69 € =266.396,92 (ΦΠΑ 24%).


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)