Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Κολυμβητήριο

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος.

   

 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

  Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές κια κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” με προϋπολογισμό 214.836,23 € + 51.560,69 € =266.396,92 (ΦΠΑ 24%).

 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες
  προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη
  ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου “Συντήρηση σχολικών
  κτηρίων έτους 2018” με προϋπολογισμό 350.351,57 € + 84.084,38 € =434.435,95 (ΦΠΑ 24%).

   

 4. Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων έκτακτου προσωπικού – Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018

  Συνημμένοι πίνακες που αφορούν στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 5. ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  διακηρύσσει
  την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
  Εκτιμώμενης αξίας 43.553,94 Ευρώ

   

 6. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης
  εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   

   

   


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)