Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. 5 Απριλίου 2017 - Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Διαφόρων αναλώσιμων υλικών ύδρευσης αποχέτευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (37.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

 2. 5 Απριλίου 2017 - Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για «Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

 3. 21 Μαρτίου 2017 - Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού “Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων”

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος  διενεργεί πρόχειρο  διαγωνισμό για  «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων» έτους 2017 προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

  Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη  της  μελέτης με αριθμ. 06/2017

   Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 03/04/2017 ημέρα Δευτέρα από 09.30΄ π.μ. μέχρι στις 10.00΄π.μ. ώρα  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών  στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του 2ου ορόφου στο κτίριο –Δημαρχείο – στη Χαλκηδόνα.

  Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο άρθρο 5 των όρων της διακήρυξης.

  Πληροφορίες για τον διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το γραφείο που βρίσκεται στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α στη Χαλκηδόνα καθώς και στο τηλέφωνο 23910/21113.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 4. 9 Μαρτίου 2017 - Πρόσκληση για υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία του γιατρού εργασίας στο Δήμο Χαλκηδόνος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Τηλ.: 2391330126 Fax:2391330130 Κουφάλια, 08/03/2017 Αριθμ. Πρωτ. 3248                   ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο     ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ   Ο Δήμος Χαλκηδόνος , για την κάλυψη των αναγκών του, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/2006) και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 2010), και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.330,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %)...
 5. 7 Μαρτίου 2017 - Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 77 δάφνινων στεφανιών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Πληρ: Γκαντσίδου Δήμητρα Τηλ.: 2391330131 – 126 Fax:2391330130 Κουφάλια, 07/03/2017 Αριθμ. Πρωτ. 3161 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ. Ο Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας εβδομήντα επτά (77) δάφνινων στεφανιών κατάθεσης σε εκδηλώσεις-επετείους, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.909,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, εντός τεσσάρων (4) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας ανάρτησης, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ μέχρι και τις 10/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών του Δήμου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου στα Κουφάλια. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει αμέσως μετά την υποβολή προσφοράς να προσκομίσουν και τα ακόλουθα απαραίτητα έγγραφα: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. β) Φορολογική ενημερότητα γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)