Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
  Την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης
  εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   

   

   

 2. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Διακηρύσσει ότι :

  Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – Κτίσματος 29,48 τ.μ, εντός του δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 3. Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος

  Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής) για την επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατών σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (148.800,00 €) με ΦΠΑ 24% για ένα έτος.

   

 4. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

  Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

  για το αντικείμενο

  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”

  Εκτιμώμενης αξίας 99.956,40€ με ΦΠΑ

  Συνημμένα αρχεία:


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)