Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

다운로드
 1. Πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς

  다운로드

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς &αποδεικτικών εμπειρίας για την εκτέλεση υποστηρικτικών  υπηρεσιών διαχείρισης έργου με τίτλο “New enviroromental bio–reality” στον Δήμο Χαλκηδόνος 카카오뮤직 음악 다운로드.

  πρόσκληση υποβολής προσφοράς

   

   

  ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ

  이케아 조립녀 영상 다운로드
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  펀드토큰 다운로드

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
  ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 5/2019
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
  για την κάλυψη παροδικών αναγκών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος,
  που εδρεύει στα Κουφάλια

   

  다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
 3. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος διακηρύσσει: Δημόσιο Ανοικτό Ηελκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 다운로드. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου  Χαλκηδόνος», O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) 고급수학. Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 86779 Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α 다운로드. 30.7323.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 다운로드. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 21/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00...
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  다운로드

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού
  χαρακτήρα δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
  Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
  και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
  τυχόν πρόσθετα) προσόντα 마인크래프트 1.7.10 가구모드.

   

  다운로드
 5. “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν 다운로드. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν lrzsz. 4412/2016 του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” με προϋπολογισμό 185.483,87 € + 44.516,13 € =230.000,00 (ΦΠΑ 24%) 다운로드.

   

   

 6. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

  캠핑클럽 다운로드

  Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019,

  Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά

  Β) Τεχνική Προσφορά:

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ΚΗΜΔΗΣ 105-2019

  땡땡땡 다운로드 2010년 달력 다운로드 다운로드 다운로드
 7. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 515.881,35 € (Αρ. Μελέτης 125/2017)

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 다운로드.

  O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) 다운로드.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 다운로드. ( α/α  διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 81393).

   Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Δήμο Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων 대명리조트 다운로드.

  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ 다운로드.

  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 30/10/2019,

다운로드 다즈 스튜디오 다운로드 바람난 가족

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)