Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

다운로드
 1. Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 88010) για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος έχοντας υπόψη:   Το υπ 다운로드. αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020-03/06/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του οποίου, “ την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020” Την υπ 대차대조표 다운로드. αρ. 97/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΦ5ΩΗ2-ΞΨ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκηδόνος περί παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για τον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος.», όπως αυτός διεξάγεται με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στην οποία έλαβε α/α 88010, ως ακολούθως: Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, ορίζεται η 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη, Ως καταληκτική ημερομηνία παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών από την...
 2. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 3.529.326,11 € (άνευ Φ.Π.Α.)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος 

  Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 에스캡쳐 다운로드. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

  «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος»,

  προϋπολογισμού  3.529 다운로드.326,11  (άνευ Φ 다운로드.Π.Α.)

  Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 88010 다운로드.

  Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  – Άξονας Προτεραιότητας  Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές », με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας» 바빌론.

  Η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί από Πόρους του Τ.Π.Δ.

 3. Διακήρυξη Διαγωνισμού “Μίσθωση μηχ/των για τις εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”

  Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Χαλκηδόνος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής (χαµηλότερης τιµής) για την “Μίσθωση μηχ/των για τις εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2020-2021”, προϋπολογιζόµενης δαπάνης διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ενιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (247.975,20) µε ΦΠΑ 24% 야간비행 다운로드. Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη διεύθυνση διαδικτύουdimos-chalkidonos.gr 명장의 조건. και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr  Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος 오버클럭 링스 다운로드. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής την Τετάρτη 03/06/2020 και ώρα 08:00 πµ και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την Κυριακή 21/06/2020 και ώρα 15:00 µµ. Συστηµικός αριθµός του διαγωνισµού: 92101 Πληροφορίες: αρµόδια υπάλληλος...
 4. Πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς

  다운로드

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς &αποδεικτικών εμπειρίας για την εκτέλεση υποστηρικτικών  υπηρεσιών διαχείρισης έργου με τίτλο “New enviroromental bio–reality” στον Δήμο Χαλκηδόνος 카카오뮤직 음악 다운로드.

  πρόσκληση υποβολής προσφοράς

   

   

  ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ

  이케아 조립녀 영상 다운로드
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  펀드토큰 다운로드

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
  ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 5/2019
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
  για την κάλυψη παροδικών αναγκών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος,
  που εδρεύει στα Κουφάλια

   

  다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
다운로드 다즈 스튜디오 다운로드 바람난 가족