Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  O ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός
  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που
  εδρεύει στα Κουφάλια

 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018
  για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο
  σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
  δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
  Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, που εδρεύει στα Κουφάλια

   

 3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος

 4. Διακήρυξη του έργου “Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμάτων”

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  διακηρύσσει
  την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ’»
  Εκτιμώμενης αξίας 46.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

   

 5. Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Κολυμβητήριο

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος.

   

 6. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

  Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές κια κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” με προϋπολογισμό 214.836,23 € + 51.560,69 € =266.396,92 (ΦΠΑ 24%).

 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες
  προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη
  ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου “Συντήρηση σχολικών
  κτηρίων έτους 2018” με προϋπολογισμό 350.351,57 € + 84.084,38 € =434.435,95 (ΦΠΑ 24%).

   


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)