Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. 13 Ιουνίου 2017 - Πρόσληψη προσωπικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκηδόνος

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
  (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ΧΓ1ΩΗ2-10Τ


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)