Δήμος Χαλκηδόνος


Διακηρύξεις

 1. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος διακηρύσσει: Δημόσιο Ανοικτό Ηελκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου  Χαλκηδόνος», O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) . Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 86779 Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος και από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.7323.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 21/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Oi φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία...
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού
  χαρακτήρα δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
  Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
  και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
  τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

   

 3. “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”

  Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” με προϋπολογισμό 185.483,87 € + 44.516,13 € =230.000,00 (ΦΠΑ 24%).

   

   

 4. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

  Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019,

  Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά

  Β) Τεχνική Προσφορά:

  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ΚΗΜΔΗΣ 105-2019

 5. Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 515.881,35 € (Αρ. Μελέτης 125/2017)

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  O Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) .

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. ( α/α  διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 81393).

   Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Δήμο Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων.

  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)