Δήμος Χαλκηδόνος


Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος

Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής) για την επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατών σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (148.800,00 €) με ΦΠΑ 24% για ένα έτος.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)