Δήμος Χαλκηδόνος


“Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”

Ο ΔΗΜΟΣ Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν 다운로드. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη σε ευρώ για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν lrzsz. 4412/2016 του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” με προϋπολογισμό 185.483,87 € + 44.516,13 € =230.000,00 (ΦΠΑ 24%) 다운로드.

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.