Δήμος Χαλκηδόνος


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Email
ΒΑΪΑΣ ΖΗΣΗΣ [email protected]
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την πλειοψηφία
Α/Α ΟΝΟΜΑ Email
1 Μπατζαρακίδης Ιωάννης [email protected]
2 Ευσταθιάδης Λουκάς
3 Πιτίκης Ευστράτιος
4 Κοκκινίδου Αναστασία
Από την μειοψηφία
6 Μπόσκογλου-Κωτούλα Γνωστοθέα
7 Σαμανδαράς Εμμανουήλ
8  Παπαμιχαήλ Ιωάννης  [email protected]
9 Στεργιάδης Απόστολος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την πλειοψηφία
1 Καραγεώργος Αντώνιος
2 Μπίκος Βασίλειος
Από την μειοψηφία
1 Πούντος Χαράλαμπος
2 Διαμαντής Διαμαντής
3 Χατζηκυρικού Παύλος
4 Βλαχάκη Μαρία


Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.  Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι  αποφασιστικό  και εισηγητικό όργανο  άσκησης των σχετικών με την  ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την  πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.  Κατά  την  άσκηση  των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική  μέριμνα  για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν  στην  αναβάθμιση  της  ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες 다운로드. Ειδικότερα:

Α. Είναι  αρμόδια,  με την  επιφύλαξη του  άρθρου  83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά  από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική  αφαίρεση της άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της  άδειας λειτουργίας μουσικής 다운로드.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι  (20) ημέρες  αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία Microsoft toolkit download.

B. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα  καθορισμού  χρήσεων  γης,

ii) θέματα  ρυθμιστικών σχεδίων,  προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων,  οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης  περιοχών,  πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης,  ανασυγκρότησης  υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών  περιοχών,  αποζημίωσης  ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,  εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών  ειδικά  ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων  για θέματα προστασίας  του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων   για θέματα   χωροθέτησης κοιμητηρίων,  κατά  τις  προβλέψεις του  ν 다운로드. 2508/1997  (ΦΕΚ124 Α΄),  κέντρων  αποτέφρωσης νεκρών,  καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο  κανονιστικών αποφάσεων  των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ 다운로드.

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων  στους  τομείς αρμοδιότητάς της,  η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο 다운로드.

3. Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, για θέματα  ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική  αιτιολογία, και με την απόλυτη  πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει  το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων 다운로드.

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική  απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη  πλειοψηφία των μελών  της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο  για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει  ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του 스파이더 카드 놀이 다운로드.

Add a comment

You must be logged in to comment.