Δήμος Χαλκηδόνος


Εργασίες στα κοιμητήρια του Δήμου Χαλκηδόνος

Για τα σχετικά σχέδια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ποδούρη στο 2391330125.

SAY

TSY

ΕΣΥ

ΦΑΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΚΗΜΔΗΣ+ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΜΔΗΣ 116-2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

TEYD

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)