Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 3.529.326,11 € (άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος 

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 에스캡쳐 다운로드. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος»,

προϋπολογισμού  3.529 다운로드.326,11  (άνευ Φ 다운로드.Π.Α.)

Ο α/α  που έλαβε ο διαγωνισμός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 88010 다운로드.

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  – Άξονας Προτεραιότητας  Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές », με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας» 바빌론.

Η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί από Πόρους του Τ.Π.Δ. (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), μέσω της σύναψης Επενδυτικού Δανείου ύψους 2.500.000€, μεταξύ αυτού και της Δ.Ε.Υ.Α ms office 2007 무료. Χαλκηδόνος

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ 샌드 박스 3.46 다운로드..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η

30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 다운로드.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 다운로드.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΜΒΡΙΑ_signed

ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_signed

04.Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___200520_signed

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

ΣΧΕΔΙΑ

03 pmbok 한글판. TEYD_signed

Add a comment

You must be logged in to comment.