Δήμος Χαλκηδόνος


Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Email
TΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [email protected]
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την πλειοψηφία
Α/Α ΟΝΟΜΑ Email
1 Μηντσιούδης Μαυρουδής [email protected]
2 Παπαμιχαήλ Ιωάννης [email protected]
3 Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη [email protected]
4 Παραλυκίδου Ευδοκία [email protected]
5 Μανάκης Αλέξανδρος [email protected]
Από την μειοψηφία
6 Κούρας Δήμος [email protected]
7 Κυριακίδης Φώτιος [email protected]
8 Μωϋσίδης Σάββας [email protected]
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την πλειοψηφία
1 Ισμαηλίδης Βλάσιος [email protected]
2 Αγαπίδου Θεοδώρα [email protected]
3 Μωϋσίδης Βλαδίμηρος [email protected]
Από την μειοψηφία
1 Μηντζιαρίδης Μηνάς [email protected]
2 Κωστοπούλου Μαρία [email protected]

 

 

Αρμοδιότητες Οικονομικής επιτροπής

Η οικονομική επιτροπή είναι  όργανο  παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει  τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση  του προϋπολογισμού και  υποβάλλει  ανά τρίμηνο   έκθεση  προς το δημοτικό συμβούλιο,  στην  οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων  του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν  παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός  από εκείνες που σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις  περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών και εκτέλεσης έργων  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους  όρους,  συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει  και κατακυρώνει όλες  τις  δημοπρασίες σύμφωνα  με την  κείμενη νομοθεσία. Για  τη  διεξαγωγή των  δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών  μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη  της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη  συνάψεως  δανείων, καταρτίζει τους  όρους  τους  και εισηγείται σχετικά στο  δημοτικό συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο  την επιβολή τελών,  δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή  κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο  δημοτικό συμβούλιο  ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της  περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση  του εν λόγω  σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο  τα σχέδια  κανονιστικών αποφάσεων  του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή  τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών  στις  διοικητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων  βοηθημάτων και των ενδίκων  μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό  και εισηγείται στο  δημοτικό συμβούλιο  για τον  εξώδικο  συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν  αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη  πληρεξουσίου δικηγόρου  και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν  προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία, είτε αυτοί  που έχουν  προσληφθεί δεν έχουν  δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)