Δήμος Χαλκηδόνος


Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Email
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ [email protected]
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την πλειοψηφία
Α/Α ΟΝΟΜΑ Email
1 ΒαΪνάς Ζήσης [email protected]
2 Κωστοπούλου Μαρία
3 Ευσταθιάδης Λουκάς
4 Καραγεώργος Αντώνιος
Από την μειοψηφία
6 Μηντσιούδης Μαυρουδής
7 Παραλυκίδου Ευδοκία
8 Σαραφίδης Κων/νος
8 Μηντζαρίδης Μηνάς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την πλειοψηφία
1 Μπίκος Βασίλειος
2 Κορδονούρης Μενέλαος
Από την μειοψηφία
1 Κοσκινάς Ευρυσθένης
2 Ισμαηλίδης Bλάσιος
3 Οκλαλιώτης Ανδρέας
4 Στεργιάδης Απόστολος

 

Αρμοδιότητες Οικονομικής επιτροπής

Η οικονομική επιτροπή είναι  όργανο  παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου 리니지 혈마크. Ειδικότερα έχει  τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση  του προϋπολογισμού και  υποβάλλει  ανά τρίμηνο   έκθεση  προς το δημοτικό συμβούλιο,  στην  οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων  του δήμου 저 하늘에도 슬픔이 다운로드. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν  παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός  από εκείνες που σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις  περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών και εκτέλεσης έργων  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους  όρους,  συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει  και κατακυρώνει όλες  τις  δημοπρασίες σύμφωνα  με την  κείμενη νομοθεσία 원펀치맨 다운로드. Για  τη  διεξαγωγή των  δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών  μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη  της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη  συνάψεως  δανείων, καταρτίζει τους  όρους  τους  και εισηγείται σχετικά στο  δημοτικό συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο  την επιβολή τελών,  δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή  κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο  δημοτικό συμβούλιο  ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της  περιουσίας του δήμου 다운로드. Παρακολουθεί την υλοποίηση  του εν λόγω  σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο  τα σχέδια  κανονιστικών αποφάσεων  του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή  τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών  στις  διοικητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων  βοηθημάτων και των ενδίκων  μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό  και εισηγείται στο  δημοτικό συμβούλιο  για τον  εξώδικο  συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν  αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη  πληρεξουσίου δικηγόρου  και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν  προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία, είτε αυτοί  που έχουν  προσληφθεί δεν έχουν  δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια comback 5.0 다운로드.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.