Δήμος Χαλκηδόνος


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 201 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΙΒΓΩΗ2-ΓΒΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)