Δήμος Χαλκηδόνος


ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκ νέου ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ κατόπιν τροποίησης των όρων ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ δημοτικού ακινήτου Ε=30.013,54 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κουφαλίων

ΨΗΨ3ΩΗ2-ΖΝΩ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)