Δήμος Χαλκηδόνος


Περίληψη Διακήρυξης: “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016” όπως διαμορφώθηκε με την 309/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

perilipsi diakiriksis 16103

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)