Δήμος Χαλκηδόνος


Περίληψη διακήρυξης «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016».

Ενημέρωση 07/09/2015:
Σας γνωρίζουμε ότι ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αλλάξει 개역한글 성경.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις αλλαγές.

Ενημέρωση 11/09/2015:
Σας γνωρίζουμε ότι με την 309/2015 (ΑΔΑ 7ΣΑΙΩΗ2-ΠΚΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος έγινε μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού 다운로드.
Οι νέες ημερομηνίες έχουν ως εξής:
Ηµεροµηνία αποστολής των αλλαγών, για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε): 09/09/2015 스윙 브라우저 다운로드.
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : 21/09/2015
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/09/2015, ώρα 07:00 gta5 타 노스.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 01/10/2015, ώρα 17:00.
Προθεσµία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της ∆ιακήρυξης Οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρεςπριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των προσφορών
Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης Προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 07/10/2015 και ώρα 09:00 쇼미더머니777 4화 다운로드.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου της διακήρυξης με τις αλλαγές στις ημερομηνίες 샤이닝 스타 극장판 다운로드.

Add a comment

You must be logged in to comment.