Δήμος Χαλκηδόνος


Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μιάς (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Χαλκηδόνος, με σχέση έμμισθης
εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)