Δήμος Χαλκηδόνος


Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος

웹 앱 다운로드

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

카톡 무료 이모티콘 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)