Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην απευθείας ανάθεση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, παρακαλούµε όπως υποβάλλετε στην υπηρεσία µας  έως τις 21/10/2019,

Α) Έντυπο Οικονοµικής Προσφορά

Β) Τεχνική Προσφορά:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΗΜΔΗΣ 105-2019

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)