Δήμος Χαλκηδόνος


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

다운로드

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Ν 다운로드. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος

다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)