Δήμος Χαλκηδόνος


Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ο.ε 2019

다운로드

Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης οικ windows 10 아이콘. έτους 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος οικ 다운로드. έτους 2019

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)