Δήμος Χαλκηδόνος


Τμήμα Ειδικής Υπηρεσίας

Υποστηρίζει τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζο­νται με τις εξής αρμοδιότητες του Δήμου:

  • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις 다운로드.
  • Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσε­ων , που προβλέπονται από τους Α.Ν 다운로드. 445/1937 και 446/1937.
  • Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δη­μόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατά­ξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειο­νομική διάταξη 다운로드.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)