Δήμος Χαλκηδόνος


Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ν. Μεσήμβριας

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να εκμισθώσει δημοτικό αγροτεμάχιο με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.270/1981 και κατόπιν των αριθ. 205/2015 Α.Δ.Σ, αριθ.364/2015 Α.Ο.Ε . Η δημοπρασία διεξάγεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)